יבובקנ ךוותב םוח תכלוה

הולכת חום בתווך נקבובי


Copyright ©, 1997, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. last site update: 14/11/2002